REFERENCE / REFERENCES

 

“Dovolat se a zajistit si místo pro diagnostiku je extra náročné, ale kdo tohle vydrží má se na co těšit, následně je relativně skoupá na slova, ale při dodržování jejích poznámek je zaručen velmi brzký výsledek a hlavně progres do všech oblastí Vašeho žití. Byl jsem i s rodinou ohromen a děti ji zbožňují, i když je na ně přísná, ale vše dělá ❣️" / “Calling up and making an appointment for diagnostics is extra demanding, but whoever lasts this has something to look forward to, then she is relatively stingy for words, but adherence to her notes guarantees a very early result and especially progress into all areas of your life.  I was really impressed with all my family and the children adore her, although she is strict with them but she does everything ❣️..

”Chceme zůstat jako většina klientů v anonymitě, děkujeme. / We want to remain anonymous like most of the clients, thank you.

 

“Dle jejích rad se řídíme již nějakou dobu a vyhýbá se nám nemoc a zároveň I dřívější častější nehody.“ / “We have been following her advices for some time and we are without any previously rather frequent illnesses and accidents.”

Královské rodiny / Royal families

 

"WV nám na doporučení od přátel navrhla úpravu restaurace včetně vyčištění prostor i pod a kolem restaurace a do 3 měsíců k nám začalo chodit více klientů, kteří se spokojeně vrací." / “On friend's recommendation WV has proposed a plan for the renovation of our restaurant including space under and around the restaurant and within 3 months more clients started coming and happily returning.”

Restaurace / Restaurant U Lva

 

"Její vylepšení klasických receptů těší mě, ale převážně naše klienty. Děkuji za možnost spolupráce." / "I like her improvement of classic recipes, but mostly our clients appreciate it. Thank you for the opportunity to cooperate."

Restaurace s M * / Restaurant with M *

 

"Její citlivý přístup doporučujeme a ať se vyučuje už ve školkách. Budeme se poté mít lépe." / ”We recommend her sensitive approach, let it be taught in kindergartens. We'll get better then."

Parta maminek na mateřské "dovolené" / A bunch (a group) of mothers on maternity leave

 

"Bonusové výhody pro naše zaměstnance v ČR i ve světě." / "Bonus benefits for our employees in the Czech Republic and around the world."

Nadnárodní společnost / Multinational company

 

"Kreativita a praktičnost. Její schopnosti užijete ve firmě i doma. Vřele doporučuji." / "Creativity and practicality. You will use her skills in a company and at home. I highly recommend it."

Rodinná firma / Family company

 

"Naučila mě puttovat." / "She taught me how  to putt."

Ondřej Hejma

"E. V. Č. A …. je skvělá!" / "E. V. Č. A …. is amazing!"

MUDr. Vladimíra Hejmová

 

"S Wandou jednou za čas cvičím jednoduché cviky, které chce dostat do školního systému. V tomto ohledu ji velmi fandím. Má mou podporu." / “Once in a while with Wanda we do simple exercises, which Wanda wants to incorporate into the education system. In this regard I wish her all the best. She has my support.”

Ing. Jozef Piga

 

"Zajímavý přistup. Pomohla mi. Doporučuji." / “Interesting approach. She has helped me. I recommend her.”

Anna Julie Slováčková

"Intuice a umění beroucí dech." / "Intuition and breathtaking art."

A. F. S.

 

“Správně nastavená pozice SEDÍCÍ SOCHA mi ulevuje od bolesti zad, zároveň mě nutí vnímat jednotlivé části těla odděleně a učit se s nimi pomalu pracovat. Snahu soustředit se sama na sebe vnímám jako určitý druh relaxace.“ / “The correct position of SITTING STATUE relieves me of my backache, forces me to percieve the individual parts of my body separately and gradually teaches me how to work with them.”

Barbora Stárková

 

"Co slíbí - vždy splní. Je na ni 100% spolehnutí. Doporučuji do každé oblasti sportu." / “She always delivers on her promise. She is 100% reliable. I recommend for any area of sport.”

Ing. Arch. Karel Svoboda

 

"Zvládá péči tak precizně, že vypnu i usnu. U workoholika nadstandardní výkon." / “She manages such precise care that I can just switch off and fall asleep. Outstanding results for a workaholic.“

F. P.

 

"Nechala jsem se inspirovat jejími nápady na webové stránky a od té doby mám více klientů." / “I let myself get inspired by her ideas for web pages and since then I have gained clients.”

M. C.

 

"Jsme banka, která na doporučení vlivného klienta využila služeb WV a díky přeměně webu nám vzrostl počet zákazníků." / “We are a bank which, based on recommendations of an influential client, used the WV services and thanks to web changes gained customers.”

 

“E. V. Č. A …. mi pomáhá od bolesti zad a zároveň se při ní krásně relaxuje.“ / “E. V. Č. A …. helps me with my backache and, at the same time, provides me with fantastic relaxation.”

MUDr. Martina Kordová

 

“Nevěřil jsem, ale opravdu mi její metody pomohly. Dodržuji, co mi řekla a naučila, jsem bez obtíží.“ / “ I didn’t believe it, but her methods really helped me. I follow what she told and taught me. I’m without any difficulties.”

Ing. Martin Holub

 

“Velmi zajímavá skladba cvičení, po kterém jste schopni se v krátké době dostat do psychické i fyzické pohody. Zvlášť při důrazu na DÝCHÁNÍ jsem byl mile překvapen, jak jsem se dostal do pohody a byl pozitivně naladěn. Jako trenér vrcholových atletů budu určitě toto cvičení zařazovat pravidelně do přípravy, hlavně jako relaxační a kompenzační cvičení.“ / “A very interesting composition of exercises after which you are able to reach a state of mental and physical wellbeing in a short period of time.” Especially with the emphasis on breathing, I was very surprised about how well and positively tuned I was. As a top athletic coach, I will use this exercise regularly, especially as a relaxation and compensatory exercise.”

Dalibor “Dála” Kupka

 

“Chtěli bychom touto cestou poděkovat Wandě za její péči s naším osobním rozvojem. Máme za sebou obrovský kus práce a naše výsledky za poslední dva roky hovoří jasně. V dnešní pře-speedované době je důležité mít k dispozici na telefonu někoho, kdo přesně ví, jak Vás rychle motivovat či uklidnit. Občas se sami divíme jejím metodám, ale díky nim, jedeme na vlně a ta nás donáší k vytyčeným cílům. Díky ní jsme tam, kde jsme chtěli být od malička. Ještě jednou díky, že jsi s námi, byť často tajně a bez ocenění vnějšího světa.“ / “We would like to take this opportunity to thank Wanda for taking care of our personal development. We have a huge amount of work behind us and our results from the past two years speak for themselves. In today’s fast-paced world, it is important to have someone available on your phone who knows exactly how to quickly motivate or calm you down. Sometimes we wonder about her methods, but thanks to them, we go with the flow that leads us to our goals. Thanks to her we are where we wanted to be from early childhood. Thank you again that you are with us, albeit often secretly and without the appreciation from the outside world.“

Vrcholoví sportovci / Top athletes

 

“Díky péči a pohybu dle Wandy se naše děti snadněji zařazují do systému a celkově se cítí lépe. Klidněji spí. Více se přes den radují. Mnohé z nich již mají vytyčené cíle a věří, že jich mohou i dosáhnout. Děkujeme za ně!“ / “Thanks to the care and exercise as practiced by Wanda, our children can enter any system easier and feel better overall. They sleep more peacefully. They are happier during the day. Many of them have already set goals and believe that they can achieve them. Thank you for them!”

Pečovatelky, pěstounky, vychovatelky, zdravotnice  / Nurses, foster parents, carers, nurses in Hospital

 

“Děkujeme WV metodám za péči, kterou nám poskytuje sama Wanda (čas od času), anebo dle jejích návodů se nám věnují naše vstřícné pečovatelky. Její nápady usnadňují práci personálu a nám zmírňují bolesti, pramenící ne vždy z vyššího věku a opotřebovanosti.“ /  “We thank WV’s methods for the care that Wanda herself provides us (from time to time) or, according to her instructions, to our helpful caregivers. Her ideas help make the job of the staff easier and help relieve us from pain that not always relates to older age and the ‘ravages of time’.”

Senioři / Seniors

 

“Pomáhá nám s laděním detailů, díky kterým se následně dějí pozitivní změny, jež trvají. Ať už na těle, v myšlení, domácnostech, rodině, na pracovišti nebo hlavně v sebe-prezentaci.“ / “She helps us with fine-tuning of details, thanks to which positive and durable changes take place. Whether it is in the body, the mind, at home, in a family, at the workplace, or mainly in self-presentation.”

Umělci / Artists

 

“Wandu znám již několik let a to ne jen jako výbornou golfistku, která mi dokáže poradit s golfovým švihem, ale mohu se na ni obrátit i ve chvílích, kdy potřebuji něco vyřešit. Řešíme spolu otázky zdravotní, vztahové nebo jen tak vymýšlíme strategii chování v různých situacích. Musím jí dát velmi často za pravdu, i když se mi to třeba ze začátku moc nezdá. Má výbornou intuici, je vnímavá, má cit pro detail a prostě ví. A pak to také umí vše krásně zorganizovat.“ / ” I have known Wanda for several years, not only as an excellent golfer who can advise me on my golf swing, but I can also approach her when I need to solve something. Together we solve health questions, relationship issues or just think about behaviour strategies in various situations. I have to admit she is right very often, even if it doesn’t seem so in the beginning. She has an excellent intuition, she is receptive, she has a sense for detail and she just knows. And then she is also able to organize everything wonderfully.”

Ing. Květa Sovíková

 

“Pokud máte nějaké blokace na těle a ani léky nepomáhají, doporučuji péči Wandy. Má ode mě 1*. Díky jejím metodám mi bylo velmi rychle lépe a mohla jsem opět dělat vše.“ / ”If you have any blockages in your body and the medication doesn’t help, I recommend Wanda’s care. She has 1* from me. Thanks to her methods I got better very quickly and I was able to do everything again.”

Lucie Klimešová

 

“Wandě děkujeme za její péči pro naše klienty, kdy mají zaručeno, že si pobyt v ČR užijí a do svých domovů se vracejí zrelaxováni a obohaceni o nové rozměry vnímání sebe samých.“ / “We thank Wanda for her care of our clients, when they are guaranteed to enjoy their stay in the Czech Republic and return to their homes relaxed and enriched with new dimensions of self-perception.”

VIP klientské centrum / VIP client center

 

“S Wandou jsem se setkala, když jsem měla extrémně zablokované trapézy a moc s tím nešlo dělat, ani klasické masáže nepomáhaly. Díky jejím metodám, byť mi ze začátku přišly zvláštní, bála jsem se jich a točila se mi z nich hlava, se mi trapézy přestaly blokovat. Ulevilo se mi. Dokonce mi pomohla I v mnoha jiných oblastech. Cítím se lépe. Neboť jak s oblibou říká ‚vše je propojené‘. Vřele doporučuji její prevenci nebo jako péči po sportu, ale I v případě, že se vám v nějakém životním směru nedaří.“ / “ I met Wanda when I had extremely blocked trapezoids and it was impossible to do much with it. Even classical massages did not help. Thanks to her methods – although they seemed strange to me at the beginning, I was afraid of them and felt dizzy – my trapezoids were not blocked anymore. I was relieved. She even helped me in many other areas. I feel better. Or, as she likes to put it, “everything is connected”. I highly recommend her preventive care or as a care after sports, but also if there is something in your life that is not working out well.”

Kateřina Chovancová

 

“K Wande som začala chodiť koncom roku 2015 a musím povedať, že Všetko, čo mi na začiatku povedala, hneď po vstupnej hodine, sa postupne stalo. Vďaka jej vedeniu sa cítim skvelo a opať sa mi darí v každej úrovni života. Ak už potrebujem pomocť, alebo len poradiť s čímkoľvek vždy vie poradiť. Je až neuveritleľné, ako táto mladá a malá osobka dokáže byť hviezdou v tom, čo robí. Moc Ti ďakujem Wandi.“ / “I started going to Wanda late in 2015 and I must say that everything that she told me at the start of the opening hours just happened. Thanks to her leadership, I feel great and I am doing well in every level of life. If I already need help or just advise on anything she can always advise. It is incredible how this young and petite person can be a star in what she does. Thank you very much Wandi.“

Eva Madleňáková

 

"Máte skvělé dispozice pomoci všude, kam vás pustí." / "You have a great disposition to help wherever they let you in."

Eleanor Ronda

 

“Největší změny prožívám při základních pozicích SEDÍCÍ SOCHA i STOJÍCÍ SOCHA, kdy cítím, jak se mi zklidňuje tep a celkově se dostávám do klidu a pohody… Myšlenky jdou po sobě a ne jedna přes druhou… Úlevu mi přináší i po celodenní práci na nohách, kdy přijdu domů a v sedě v pozici NINJA si kroužím kotníkem a zápěstím, je to úplná úleva a nohy jsou lehké jako pírko.“ / “I experience the biggest changes in the position of SITTING and STANDING STATUE, when I feel my pulse goes down and I reach a state of calm and comfort... thoughts come one after another... it also brings me relief after a full day of work standing on my feet. When I come home, sit down and do ankle and wrist circles in the NINJA position, it’s a complete relief and my feet are as light as a feather.” "Wandy metody např. její návrhy na péči o vlasy, pleť, nehty mohu doporučit. Umí každému na míru vytvořit plán, jak vše vylepšit a zkvalitnit. Jako kadeřnice vidím výsledky a kdo si u ní objednal termíny na péči, nikdy neměl žádný problém a i mě se lépe s vlasy pracovalo. Výsledek byl skvělý. Doporučuji i v jiných oblastech, když si nevíte rady. Ochotně pomůže a poradí. A její akce pro děti doporučuji také." / “I can recommend Wanda´s methods such as her hair care, skin, nail designs. She can create a plan for everyone to get better and improve. As a hairdresser, I see the results and who made appointments with her, never had a problem, and I was better off working with my hair. The result was great. I recommend her care in other areas if you do not know what to do. She willingly helps and advises. And I also recommend her activities for children.“

Tereza Pešlová

 

“S Wandou spolupracuji již řadu let. V mém oboru, vždy když zvolí termín dle svých metod, je vždy bez komplikací a nikdy nedošlo ke komplikacím při našem ošetření. Také si necháváme čistit prostory, neboť ne všechny místnosti byly dříve energeticky vhodné. Její služby s radostí doporučuji jelikož má výborné výsledky.“ / ” I have been working with Wanda for many years. In my field, whenever I choose the term according to my methods, it is always without complications and there have never been any complications in our treatment. We also have our room energy-cleansed because not all rooms had been energy efficient. I highly recommend her services because she has great results.”

MUDr. David Urie

 

“Vše je perfektní a super spolupráce. Vše dotažené do konce s profesionálním přístupem.“ / "Everything is perfect and great cooperation. All completed until the end and with a professional approach.“

Miloš Svoboda

 

“Stěžoval jsem si na zatuhlost krční páteře, při které mi přes rameno až do ruky vystřeluje bolest a nemohu ji zvednout, při jakémkoli pohybu mě celá bolí. Wandina pozice PÁVa mi pomohla. Hned po prvním zaškolení jsem cítil, že mi to povoluje a ruku zvednu o kousíček výš.“ / “I was complaining about stiffness of the cervical spine, when the pain goes through my shoulder and “shoots” into my arm which I’m unable to lift. My arm aches with any movement I do. Wanda’s PEACOCK position helped me. Immediately after my first practice, I felt my arm releasing a little, and I can even lift it a bit higher.”

Jan Barva

 

 “MESSENGER zklidní dech, nastartuje, odvane každodenní starosti a připraví tělo na náročnější pozice. Je jednoduchý na začátek. Při MESSENGERu jsem se naučil zkoncentrovat před dalším cvičením a ukotvit se v čase a prostoru, do určité míry umožňuje i relaxovat a lépe si užívat další cvičení.” / “MESSENGER calms down my breathing, gets me started, removes everyday worries and prepares the body for more demanding positions. It’s an easy position to start with. With MES­SENGER, I learned to concentrate before the next exercise and to “anchor myself” in time and space. It can even help you relax and enjoy other exercise to some extent.” "Dobrý den Wando, chci Vám poděkovat. Máte na tom netriviální zásluhu, že se mi podařilo dosáhnout na vytoužený HCP. Děkuji !!!"  / “Hello Wanda, I want to thank you. You have the non-trivial merit of helping me with achieving the desired HCP. Thank you!!!“ “Wanda Vorlová mi pomáhá pomocí fyzických cvičení udržet se fit a v důsledku zlepšovat život ve všech jeho aspektech, především se mi daří postupně zlepšovat kvalitu golfové hry, což byl hlavní důvod, proč jsem k Wandě začal docházet. Docházím nyní k Wandě na cvičení asi rok. Při cvičení je Wanda vždy soustředěná a příjemná. Soustředí se ne jen na fyzické aspekty, ale bere v potaz i psychické rozpoložení. Ze cvičení odcházím vždy fyzicky i psychicky uvolněný. Pomoc Wandy Vorlové můžu s nejlepším svědomím doporučit.“ / “Wanda Vorlová helps me with physical exercises to keep fit and as a result improve my life in all its aspects, above all, I am succeeding in gradually improving the quality of the golf game, which is the main reason why I started to see Wanda. I have been seeing Wanda for exercise for a year now. During exercise, Wanda is always focused and pleasant. She concentrates not only on physical aspects but also takes into account the psychological state of mind. I leave the exercise physically and mentally relaxed. I can recommend Wanda Vorlová's help with the best conscience.“

Ing. Miroslav Vaic

 

“Již řadu let se snažím eliminovat ztuhlost provázející časté ježdění na koni, kdy dochází ke specifickému zatěžování páteře. Po absolvování různých cvičení a uvolňovacích technik jsem si nejvíce oblíbil pozici KRTEK, kdy dochází k pravidelnému uvolňování ztuhlého těla.“ / “For many years, I’ve been trying to get rid of the stiffness associated with frequent horseriding, where there is a specific load on the spine. After trying various exercises and relaxation techniques, I have come to like the MOLE position the most. It regularly releases the stiff body.” "Nedavno jsem zahajil prestavbu sveho bytu, zejmena bylo treba dispozicne promenit kuchyn a to, pokud mozno s co nejnizsimi naklady a prakticky vyuzit  stavajici komponenty kuchynske linky. Oslovil jsem Wandu, nebot ma predstavivost je pomerne omezena. Wanda mi pomohla sestavit komponenty kuchynskeho nabytku tak, aby byla prestavba efektivni, nenarocna a prostor byl ucelne vyuzit, coz se ji povedlo znamenite. Navic jsem vyuzil jeji rady nasledne I pri konfiguraci nabytku v obyvacim pokoji. Dokazala lepe odhadnout a rozdelit jednotlive sektory obyvaciho pokoje tak, aby poskytoval utulnost a zaroven bylo prostorove vyuziti prakticke. Za tuto vypomoc a poradenstvi ji patri muj dik I obdiv, jakym zpusobem se dokaze vcitit do potreb, pro ktere jsem prestavbu zahajil." / ”Recently I started the reconstruction of my flat, especially when it was necessary to change the kitchen and if possible with the lowest costs and practically use the existing kitchen unit components. I addressed Wanda, for my imagination is relatively limited. Wanda helped me assemble the components of kitchen furniture so that the reconstruction was effective, unreasonable and the space was good to use, which made her stand out. Additionally, I have used the following advice also when configuring the furniture in the living room. She has been able to better estimate and divide the individual sectors of the living room in such a way as to provide accommodation and to make use of the practical use of space. It is my dowry for this help and advice and admiration in what way can I get into the need for which I have rebuilt it.“

Bc. Luboš Slavík

 

“STOJÍCÍ SOCHA = pozice vypadá docela snadně, je ale úvodem do celé Wandiny metody. Její přesné provedení pomůže tělo nastartovat a připravit na náročnější pozice. NINJA = i když je pro mě osobně nejnáročnější pozicí, zklidnila mě i můj golfový švih a naučila mě více se soustředit na vytyčený cíl.“ / “STANDING STATUE = The position looks quite easy, but it’s an introduction to Wanda’s whole method, and its precise execution will help the body to get started and prepare for more challenging positions. NINJA = Even though it is the most demanding position for me personally, it calmed down, made my golf swing more relaxed and taught me to concentrate more on the flag-stick.” “K Wandě jsem začal docházet v době, kdy jsem neprožíval nejlepší období. Sem tam s tím co říká nesouhlasím a přijde mi MOC, ale musím zpětně uznat, že výsledky se dostavily. Pokud máte problém nebo chcete mít vhodnou preventivní péči - objednejte se.“ / “I started seeing Wanda at a time when I wasn´t going through good times. Sometimes I do not agree with what she says, and I it all seems “too much”, but I must admit that the results have come. If you have a problem or want to have proper preventive care - book yourself at her.”

Adam Křikava

 

"S Wandou jsem byla moc spokojená. Velmi se mi líbilo jak je vždy veselá plná energie a přitom má práce nad hlavu. Tak jsem ze zvědavosti dorazila k ní na první lekci, kde jsme probíraly převážně yogové cviky, ale postupem času při fyzickém cvičení jsme přešly i na mé nitro. Je důležité a vede k výsledkům, což jsem následně pochopila a řídím se tím. Pracuji na sobě od dubna 2015 a výhra v soutěži (i když jsem často slýchala, že si nemám dělat velké naděje) byla jen třešinkou na dortu. Wanda byla mou průvodkyní co se psychiky a držení těla týká. Vždy mi říkala, že pokud si vše UŽIJI jako malé dítě, budu sklízet úspěchy. A musím jí dát za pravdu. A od podzimu 2015 vidím zlepšení:) Děkuji." / “I was very happy with Wanda. I really liked how jolly full of energy she is, although she has a lot of work. So, I came out of curiosity to her for the first lesson, where we mainly talked about yoga exercises, but over time, during physical exercise, we moved to my heart. It is important and leads to the results, which I subsequently understand and manage. I've been working on myself since April 2015 and winning a competition (although I've often heard that I do not have a great deal of hope) was just a cherry on the cake. Wanda was my guide to what concerns the psyche and the posture. She always told me that if I enjoy everything like small kids do, I will reap success. And I have to say she is right. And since the fall of 2015 I see improvement :) Thank you."

Edita Urbanová

 

“Projekt E. V. Č. A …. mě zaujal hlavně svou efektivností, vzhledem k tomu, jak jsme v dnešní době všichni ve spěchu. Vyjma toho mám kvůli pravidelnému hraní golfu spoustu zdravotních problémů a cviky z projektu E. V. Č. A .... mi napomáhají tuto bolest dlouhodobě redukovat.“ / “Given today’s fast-paced world, the main thing that attracted me to the E. V. Č. A .... is its efficiency. I have a lot of health issues due to regular golfing, and the exercises from the E. V. Č. A .... project are helping me to reduce this pain from a long-term perspective.”

Kristýna Hořejší

 

“Slečna Vorlová se umí na klienta podívat z více úhlů pohledu. Což je velmi důležitá vlastnost v činnosti, kterou provozuje. Celé svojí práci je velmi oddaná, a pokud jste jejím klientem tak se pokusí udělat možné i nemožné, aby Vám pomohla k té nejlepší psychické, fyzické ale i golfové formě. Je prostě jedinečná, neboť nikoho kdo umí tak dobře číst mezi řádky, pracovat na sobě i druhých, být empatický se snahou vždy pomoci, neznám. Oplývá zajímavou kombinací výše uvedených vlastností.“ / “Miss Vorlová is able to look at the client from multiple angles. This is a very important feature in the activity she operates. All her work is very devoted, and if you are her client, she will try to make the possible and impossible to help you with the best mental, physical and golf form. It's simply unique, because no one who can read so well between lines, work on herself and others, be empathic with an effort to always help, I do not know. It features an interesting combination of the above-mentioned features.”

Eliška Alena Hromířová

 

“S Wandou jsem dle jejích WV metod začal cvičit relativně nedávno, ale musím uznat že po každé lekci se cítím celkově lépe." / “With Wandou, I have started practicing relatively recently according to her WV methods, but I have to admit that after each lesson I feel better overall.“

Petr Horel

 

“Wanda je úžasný energetický človíček s velkým úsměvem. Pracuje od srdíčka a proto i úspěšně dociluje výsledků. Je úžasné, když hraje beachvolejbal a cosi zdravotního se přihodí. Wanda někde zmáčkne, člověk si to místo "prodýchá" a může hrát dále. Někdy je to až neuvěřitelné, ale realita přesvědčí. Wandi díky.“ / “Wanda is an amazing energetic woman with a big smile. She works from the heart and therefore with successfully results. It's amazing  - when she is playing beach volleyball and something health-related happens, Wanda presses something, the person "breathes" the place in and out and can play on. Sometimes it's unbelievable, but reality convinces all. Wanda thanks.“

Roman Trnka

 

“Wanda je prostě úžasná, vešla jsem k ní do dveří a jak mne viděla, už věděla, kde je problém. Okamžitě poznala, co mne trápí a jak to "opravit". Sezení u ní bylo příjemné, povzbuzující. A ne jen to, kdykoliv a kdekoliv se potkáme, vždy na mne koukne a ví, jestli se to lepší nebo ne. Zkrátka do mne vidí a umí to řešit. Mám ji ráda. Člověk od ní dostane víc než si ve skutečnosti myslí. Je to energie, láska, přátelství... Děkuji Wandi.“ / “Wanda's just amazing, I walked into the door and when she saw me she already knew where the problem was. She immediately knew what troubled me and how to "fix" it. Sitting there was pleasant, encouraging. And not only that, whenever and wherever we meet, she always looks at me and knows if it's better or not. In short, she sees into me and she can solve it. I like her. One gets more from her than she really thinks. It's energy, love, friendship ... Thank you Wanda.”

Alena Jinková

 

"S Wandou jsme začaly spolupracovat několik let zpátky. Pomocí fyzických cvičení, které nikterak neškodily dceřinému omezení, co se sportovních aktivit týká, jí pomohla k výrazně lepšímu fyzickému stavu a sebevědomí. Rok od roku nám kvete před očima. Metody nemá zcela tradiční, ale fungují." / “We started working with Wanda for several years. Using physical exercises, which in no way harmed my daughter´s limitation of what sports activities are concerned, helped to a significantly better physical state and self-confidence. Every year we see her bloom in front of our eyes. The methods are not entirely traditional, but they work.“

Karolína a Pavel Richterovi

 

“Cením si toho, že mi Wanda pomohla s úpravami v bytě. Upravila mi ložnici, kde oddělila spací část od pracovní, což je skvělé pro balance v bytečku. Zároveň mi upravila i obývací část, kde se posunula jídelna. Celkově se mi v bytečku teď líp bydlí. Wandu můžu doporučit, aby i vám pomohla s přestavěním nebo zařízením bytu/ domu.“ / “I appreciate the fact that Wanda helped me with the modifications in the apartment. She made my bedroom where she separated the sleeping area from work, which is great for balance in the apartment. At the same time, I adjusted the living area where the dining room moved. Overall, I live better in my apartment now. I can recommend Wanda to help you with a rebuilding or apartment / house facility.“

Jana Petrmanová

 

“Wandu jsem před lety poznala na dětském turnaji pro děti, který byl pro nás tím úplně prvním. Každý golfista si ten svůj první pamatuje.. Vše bylo velmi důmyslně a citlivě dotaženo od začátku až do konce.Wanda je velmi nadšenou golfistkou, která dělá vše proto, aby svou lásku a enthuziazmus rozdávala dál bez ohledu na věk. Golf je její život!“ /” I met Wanda years ago at the Children's  Tournament, which was the first for us. Every golfer remembers his first. Everything was very sophisticated and sensitively tangled from start to finish. Wanda is a very enthusiastic golfer who does everything to keep her love and enthusiasm away regardless of age. Golf is her life!“

Eva Alba Kinská

 

“Wanda Vorlová měla v gesci hladký chod 8 VIP stanů pro naše vážené klienty na Ladies European Tour v Plzni na Dýšině. Organizovala své svěřenkyně ze soutěže Miss Golf. Dívky si zaškolila, jak se chovat k hostům (informovat o flightech, kde se který nachází, méně zkušeným golfistům vysvětlovat pravidla golfu, co a jak při bouřce...atd.). Za mě musím říct, že jsme byli velmi spokojeni. Byla vždy krok napřed. A velmi nápomocná." / “Wanda Vorlová was in charge of running 8 VIP tents for our respected clients at the Ladies European Tour in Pilsen on Dýšina. She organized her Miss Golf participants. The girls have trained how to behave to the guests (to inform about the bikes where they are, the less experienced golfers to explain the rules of golf, what and how to do in the storm ... etc). I have to say that we were very satisfied. She was always a step ahead. And very helpful.”

Aleš Kubát

 

"S Wandou spolupracuji už mnoho let. Cvičení mi pomohlo zlepšit mé špatné držení těla, a také protáhnout zkrácené svaly. Kromě fyzických pokroků se mi také zlepšila psychika, zejména při golfu. Wanda mi pomohla změnit nastavení mého myšlení na pozitivní, a mentální cvičení mi každý den pomáhají se uvolnit a zklidnit. Spolupráci s Wandou rozhodně doporučuji." / “I have been working with Wanda for many years. Exercise helped me improve my bad posture, and also stretched the shortened muscles. In addition to physical progress, I also improved my psyche, especially in golf. Wanda has helped me to change the settings of my thinking to positive, and mental exercises help me to relax and calm down every day. I definitely recommend cooperation with Wanda.”

Adéla Němcová

“S Wandou spolupracujeme již několik let. Zejména cvičení pro kompenzaci golfové zátěže si nemůžeme vynachválit. Díky.“ / “We've been working with Wanda for years. In particular, we cannot get enough of the compensation exercises following golf. Thanks.“

Mgr. Robert Němec

"U Wandy jsem si nechala dělat masáže hlavy, byly uvolňující a pomohly mi proti stresu. U dcery Julie se díky cvičení velmi zlepšila skolióza páteře, kdy si pan doktor při kontrole musel vyžádat rentgenový snímek, i když původně byla velmi viditelná. Ještě jsme dle návrhu Wandy přestavěli dceřin pokoj, cítí se v něm mnohem lépe a klidně spí, což původně nebylo. A díky WV metodám Julinka prošla snadněji neštovicemi, díky prstové joze jí kůže méně svědila." / “I had a head massages at Wanda, they were relaxing and helped me out of stress. My daughter Julie´s scoliosis of the spine was greatly improved due to exercise, when the doctor had to request an X-ray, although originally very visible. Still, according to Wanda's suggestion, my daughter´s room was rebuilt, feeling now more comfortable and sleeping in the room, which had not been the case. And thanks to the WV methods, Julinka went through smallpox more easily, thanks to finger yoga her skin did not itch so much.“

Jana Němcová

 

"S Wandou jem se prvně setkala před lety při beach volejbale a měla jsem to štěstí, že jsme po každém tréninku našly čas na témata každodenního života. Byla mi dobrým poradcem i v tíživějších situacích, vždy uměla najít řešení. I s dětmi si věděla skvěle rady a aniž by ji znaly, dokázaly jí naslouchat. Dle jejích metod jsem prošla i očistným půstem, který mi připravila na míru a nutno dodat, že jsem se cítila dobře a dle okolí i lépe vypadám.“ / “I first met Wanda at beach volleyball years ago and we were lucky to find time after every training session to discuss everyday life. She was a good counselor even in more difficult situations, she was always able to find a solution. She can also give children great advice, and without knowing it, they listen to her. By her methods, I have gone through the cleansing fast that she made me tailor-made and I have to add that I felt good and I look better according to others.“

Daniela Moravcová

 

"Náš syn Alan prošel koučováním Wandy Vorlové a i jejíma metodama a musím říct, že má do života na čem stavět. Fyzicky, psychicky i duševně. Nyní už je to velkej kluk a je na něm, jak vše potřebné v životě využije. Děkujeme Wandě za její vytrvalou péči o mládež. Mnoho z nich je již někde po univerzitách a sklízejí úspěchy v různých oborech." / “Our son, Alan, has gone through Wanda Vorla's coaching and her methods, and I have to say he has a life to build on. Physically, mentally and mentally. Now he's a big kid and it's up to him to use everything he needs in his life. We thank Wanda for her persistent youth care. Many of them are already somewhere in the universities and are reaping successes in various fields.“

Markéta a Jan Klenorovi

 

“S Wandou se čas od času potkávám i společně se synem. Vím tedy, že její metody fungují. Jen je třeba je dodržovat. Od doby kdy začal syn rehabilitovat, a díky Wandy metodám pracovat na lepším držení těla, celkově se mu více daří. To, jako matka, velmi oceňuji. Děkuji za její citlivý přístup. Škoda, že se různé rehabilitační cviky nevyučují rovnou ve školách. Všem by bylo o dost lépe." / “I meet Wanda with my son from time to time. I know her methods work. Just follow them. Ever since she began rehabilitating my son, and thanks to Wanda's methods of working for a better posture, he is more successful overall. As a mother, I very much appreciate it. Thanks for her sensitive approach. It is a shame that different rehabilitation exercises are not taught directly in schools. Everybody would be better off."

Nataša Diatková

 

“Wando, fotky jsou báječné a kempy tutti luxusi :-) Dokud budete jezdit, bude Sofi jezdit s Vámi. Jsem ohromně ráda za ten týden bez mobilu se sportem, prima partou a s Vámi. Díky moc za všechno.“ / “Wanda, the photos are wonderful and the camps are amazing :-) As long as you’re coming to the camp, Sofi will come with you.  I am very happy for the week without a phone and with sports, with a great group and with you. Thanks so much for everything."

Maminka / Mom Lucie

 

"Můj syn Erik se setkal s Wandou prvně v Hodkovíčkách, když tam bylo pouze 6 jamek, kde vypomáhala Radku Wagnerovi s dětskými tréninky. Nyní je již dospělý muž, ale mohu říci, že jejím metodám vděčíme za mnohé. Erik s ní často a rád jezdil na tábory, kde sice hlavní náplní byl golf, ale ten se nehraje 24 hodin denně, bavili jej seance a kupodivu i cvičení, které za pochodu zlepšuje nejen fyzické tělo, ale i psychiku. Byl nadšen z jejího organizačního talentu, a že vždy dokáže citlivou formou poradit v nelehkých životních situacích, kterými dítě za život prochází. Z toho co se u Wandy naučil, čerpá dodnes, byť přesedlal na jiný sport." / “My son Erik met Wanda first in Hodkovičky, when there were only 6 holes, where she helped Radek Wagner with the children's trainings. Now he is an adult man, but I can say that we owe Wanda for many methods. Erik often liked to go to camps where golf was the main attraction, but he was not playing 24 hours a day, enjoying his seances and, surprisingly, exercises that improve not only the physical body but also the psyche. He was delighted with her organizational talent, and she could always cope with sensitive situations in the difficult life situations the child is going through in life. From what he learned at Wanda, he draws to this day even though he has moved to another sport.”

Silvie Holubová

 

"Výborná péče i organizace, Wando, dík." / "Excellent care and organization. Thanks, Wanda."

Gustav Bubník

 

“Náš syn byl s Wandou na letním golfovém táboře a i na dalších akcích, které pořádá, a obdivuji, jak ji děti "žerou". Za nás můžeme Wandu jen doporučit, protože to dělá velmi dobře. Stará se o jejich zdravotní stav, posouvá je od lenosti a elektroniky k lepšímu držení těla, komunikaci, sebedůvěře a navíc je na jejích akcích vždy zábava a dobrá nálada.“ / “ Our son was with Wanda at the summer golf camp and the other events she organizes, and I admire how the kids adore her. For us, we can only recommend Wanda because she does everything well. She cares about their health, shifts them from laziness and electronics to better body posture, communication, self-confidence, and is always fun and good at her events.“

 René Donát sen. a / and MUDr. Zuzana Donátová

“E. V. Č. A .... dokáže rozpohybovat dobře a rychle celé tělo. I když jste velmi unavení, tak se za pár okamžiků nabudíte a posílíte do celého dne. Zároveň tím uvolníte mnoho svalstva a všechny zatuhlosti ve vás.” / “E. V. Č. A …. is a thorough and quick warm up for your body. Even when you are very tired, you get energized and gain strength for the entire day. At the same time, it releases many muscles and all the tension inside of you.”

René Donat jun.

 

"Za mě vše 100% super!!! Syn Petr je vždy nadšen kompletní péči Wandy, kterou dětem na akcích a táborech poskytuje. A v dnešní době, kdy je každé dítě závislé na mobilu s internetem je neskutečné, že s radostí jezdí a jsou i týden dobrovolně bez mobilů." / “For me everything 100% super !!! Son Peter is always excited about the complete care of Wanda, which she provides to children at events and camps. And nowadays, when every child is dependent on a cell phone with the internet, it is unrealistic that they are happy to go and they are also a week free of mobiles.“

Andrea Vartová

 

"Wando - to je servis a ochota jak od kamárky, co znám 20let a přitom jsme se letmo 2x viděly.... Ještě jednou dekuji já i syn za krásně strávený den 👍🏂.” / “Wanda - it's service and willingness from a friend that I've known for 20 years, while we have seen two times.... Once again, I and my son will spend a beautiful day👍🏂.” “Na Wandě se mi líbí její proaktivita a hlavně čestnost. Velmi mile mi překvapila, že opravdu vrátila část peněz, které zpětně získala z dotací na letní golfový tábor. Také se mi snaží vyjít vstříc při organizaci zajištění odvozu na jakoukoliv akci. Jako matka dvou dětí to velmi oceňuji. Vždy najde řešení.” / “On Wanda I like her proactivity and especially honesty. I was very surprised that she had really returned some of the money she had recovered from subsidies for the summer golf camp. She also tries to accommodate to the logistical and transport organization for any events. As a mother of two children I very much appreciate it. She will always find a solution."

Lenka Kuželka Hájková

 

“Wando,ráda bych poděkovala za vedení tábora s dětmi. Vím z vlastní zkušenosti, že starat se o děti na táboře není nic jednoduchého a je to obrovská zodpovědnost a není jednoduché si v některých situacích poradit a někdy se prostě musí improvizovat .Proto za vaší práci a nasazení velmi děkuji a vážím si toho.“ / "Wanda, I'd like to thank you for running the kids camp. I know from my personal experience that taking care of children at the camp is not easy and it's a huge responsibility and it's not easy in some situations to cope and sometimes you have to just improvise. Therefore I thank you very much for your work and commitment and I really appreciate it."

Jitka Mlynarčík Kudláčková

 

“Wando, vzhledem k nadšení, které projevoval při líčení tábora, chci nahlásit syna Jakuba jako závazně přihlášeného na příští tábor 2020. Děkuji a pozdravuji.“ / “Wanda, due to the enthusiasm she showed when describing the camp, I want to sign up my son Jakub for the next camp in 2020. Thank you and greetings."

Aleš Černý

 

“Wando, ještě jednou velké díky za krásnou část léta, kterou jste věnovala našim dětem. Za nás jsem naprosto spokojená. Matouš se vrátil nadšený a to je pro mne to nejdůležitější. Mějte se moc pěkně a věřím, že příští léto nebude poslední. Matouš si tábor moc užil, hodně se naučil a poznal spoustu skvělých lidí. Věřím, že do týmu zapadl. Doporučil nám i Vaši knihu, tak až půjdu do knihkupectví, tak bude moje!” / “Wanda, thanks again for the beautiful part of the summer you gave to our children.  I am completely satisfied. Matouš came back excited and that's the most important for me.  Have a great time and I believe that next summer will not be the last.  Matouš really enjoyed the camp, he learned a lot and met a lot of great people.  I believe he fit into the team.  He also recommended us your book, so when I go to the bookstore, I will get it!”

Kateřina Barešová

 

 

“Wando, děkuji za veškeré informace, již nyní se Tomik těší na další tábor. Tak s ním určo počítejte 😍 Děkuji Vám za to jaká jste, jak s dětmi pracujete a fungujete ❤  Posíláme jedno velké

objetí i Vám.“ / “Wanda, thank you for all the information, Tomik is already looking forward to the next camp. So definitely count on him. Thank you for what you are and how you work with the kids ❤  We are sending you one big hug.”

Dana Sedláčková s / with Tomik 🏌️‍♂️🙂😘

 

"S Wandy metodami jsem se zbízka seznámil a vřele doporučuji. Drobností, kterých si všímá a skrze ně pomáhá - to je velmi přínosné. Vždy pomůže. S radostí se na ni obracíme." / “I have become very familiar with Wanda’s methods and I would definitely recommend them. The details she notices and uses them to help are highly beneficial. Always helps. We happily turn to her for help.“

J. Ř.

 

“Wando, David se samozřejmě z tábora vrátil nadšen.“ / "Wanda, David came back from the camp excited, of course."

Jitka Matelová

 

“Wando ja osobne Ti dekuji za vse, co pro nase deti delas a nesmirne si toho vazim. Jsi uzasna partacka pro nase deti a ja te obdivuju za to co dokazes s detma vymyslet za program a jak se jim venujes. A jeste si das praci potom rozepsat bod po bodu co jak s vecmi, kde jsou a kde mohou byt nebo kdo je ma. Zodpovednejsiho cloveka kolem deti jsem nezazila. Dekuji, ze se venujes detem a mas obrovsky podil na jejich uspesich.“ / “Wanda, I personally thank you for everything you do for our children and I appreciate it.  You are an amazing mate/friend/pal for our children and I admire you for what you & kids can come up with and how you take care about them.  And after all that you write down point by point what to do with things, where is it and who has it.  I haven't seen a more responsible person around children.  Thank you for taking care of the kids and you have a huge impact on their success.”

Dvorakova Denisa

 

"S Wandou Vorlovou naše děti jezdí od útlého věku na tábory, kde se věnují jak golfu, tak i všestrannostnímu přístupu k přípravě před hrou a po ní. Vyrovnávací cviky jim pomáhají k lepšímu držení těla a mají vliv na celkovou kondici. Co jako rodič musím ocenit je i fakt, že Wanda dokáže skvěle zorganizovat jakékoli turnaje a soutěže. Vždy se nám děti vracejí nadšené a chtějí se opakovaně účastnit. Její služby mohu vřele doporučit." / “With Wanda Vorla, our children go from the very early age to the camps where they deal with both golf and the versatile approach to preparing before and after the game. Balancing exercises help them to better hold the body and affect the overall condition. What, as a parent, I have to appreciate is the fact that Wanda can well organize any tournaments and competitions. Children always get excited and want to participate repeatedly. I can strongly recommend her services.”

Jan a Silvie Vlčkovi

 

“Wando, naše holky přijíždějí z vašich táborů tak nadšené, že takovou euforii jsme u nich snad ještě neviděli. Podle nich musí !!!! jet určitě příští rok a pak zase a zase. Moc nás těší, že se tak pěkně zlepšují, nejen golfově. Moc Vám za ně děkuji a přeji další spokojené děti a rodiče.“ / “Wando, our girls are coming from your camps so excited that we have not seen such euphoria. According to them they must !!! go next year and then again and again. We are very pleased that they are doing so well, not just golfing. I thank you very much for them and wish you more satisfied kids and parents.”

Ivana a Martin Tkaczykovi

 

“Naše dcera byla s Wandou na táboře a musím uznat, že kromě golfu měla vše potřebné. Učili se správně rozpohybovat před hrou, lépe pracovat s psychikou při hře, s rehabilitačně - kompenzačním cvičením po hře. Rozvoj probíhal po celou dobu pobytu. Byla jsem s její prací spokojena moc. Přejeme jí ať to nadále tak pěkně šlape a pomáhá rozvoji golfu jako doposud. Děkuji a doporučuji.“ / “Our daughter was with Wanda at the camp and I must admit that she had everything besides golf. They have learned to move well before the game, to work better with psyche during the game, with rehabilitation - compensatory exercise after the game. The development took place throughout the stay. I was very pleased with her work. We wish her to keep going so well and helping to develop golf as she has done so far. Thank you and I recommend her.“

Jana Malečková

 

“Naší Naty Wanda změnila život, od té doby co jezdí na letní pobyty na Monínci, mám z ní pocit, že někam patří. Začala si více věřit a ve všech směrech na ni má dobrý vliv. Bere golf jako zábavu a prostor pro nová přátelství, bez tlaku na vysokou výkonnost. I díky ní prožíváme její dospívání bez zbytečného stresu.“ / “Wanda has changed the life of our Naty, since she's been staying at Monínec summer camps, I feel like she belongs somewhere. She has begun to believe in herself more and, in all directions, Wanda has a good influence on her. She takes golf as fun and space for new friendship, without the pressure for high performance. And thanks to her, we are experiencing her adolescence without unnecessary stress.“

Daniela Janková

 

"S Wandou jezdí naše děti na golfové tábory již pěknou řádku let. Vždy na ni byl spoleh a věděli jsme, že jsou v dobrých rukou. I když jsme potřebovali jakoukoli změnu, vždy dokázala vše skvěle zorganizovat. Nyní jsou již oba plnoletí a stále ještě, byť s jiným režimem a podmínkami, mají chuť na tábory jezdit. Je tedy obdivuhodné, že si dokáže jejich přízeň udržet ne jen v dětství, v pubertě, ale i v dospělosti. Její metody jsou možná lehce nevšední, ale vždy úspěšné. Ať už jde o prevenci, péči, psychiku či golf." / “With Wanda, our kids have been on golf camps for years. She was always reliable, and we knew they were in good hands. Even if we needed any change, she was always able to organize everything well. Now they are both full-grown and still, albeit with other regimes and conditions, have a desire to travel camps. It is therefore admirable that she can maintain their favor not only in childhood, puberty, but also in adulthood. Its methods may be slightly unusual, but always successful. Whether it's prevention, care, psyche or golf.“

Pavlína Másílková

 

“Milá Wando, díky Vaší výuce mohou Vaši žáci i za mořem slavit úspěchy, za což Vám děkujeme!! S pozdravem učitelka babička.“ / “Dear Wando, thanks to your teaching, your pupils can celebrate success, for which we thank you! Yours sincerely, Teacher grandmother.“

Jindra Černá

 

“Milá Wando, chtěla jsem Vám poděkovat, protože jste pro golf sluníčko, které se snaží do tohoto sportu vnášet i kulturu. Snažíte se, aby byl golf pro děti a mladistvé zábavou a vychovával. A hlavně Vaše "dřepy" za sprostá slova! Moc Vám děkujeme a pokračujte dál. Spokojená matka Alice a golfistka Sabrina.“ / “Dear Wanda, I wanted to thank you because you are a sunshine for the golf, which is also trying to bring culture to this sport. You are trying to make golf for children and youth fun and upbringing. And especially your "squats" for bad words! Thank you very much and keep going. Satisfied mother Alice and golf player Sabrina.“

Alice Kulhánková

 

“Wanda je naša oblubena motorova myš;) aj ked je unavena alebo smutna,stale ma v zasobe energiu pre druhych. Deti ju miluju a rešpektuju. Wanda zaveli a pritom motivuje,takze sa z povinnosti stava zabava a deti to miluju. A my rodicia sme happy ze existuje clovek s casom a priestorom ktory ich dokaze nenutene ucit pokore aj diky golfovej etike. Diky za to a tesime sa na dalsie akcie!“ / “Wanda is our favorite motor mouse; even when she is tired or sad, she still has energy for others. Children love and respect her. Wanda gives order and at the same time motivates them, so duty turns into fun and kids love it. And we are happy to have a someone with time and space that can teach them humbleness also thanks to golfing ethics. Thanks for that and we're looking forward to another event!”

Martina Farkaš

 

“Všem doporučuji E. V. Č.u, velmi mi pomáhá zlepšovat mé držení těla, díky ní mám lepší proudění energie v celém těle a cítím se lépe. Všechny zatuhlé svaly se vždy uvolní a já jsem připravena na náročný den, který je přede mnou. Například pozice TANEČNÍK S KARPÁLY mi pomáhá uvolnit svaly kolem kyčelních kloubů, které mám zatuhlé po golfu, a zajistím svým rukám, že nebudou mít problémy s karpálními tunely. Vždy se cítím jako nový člověk, když docvičím E. V. Č.u! Hlavně ji můžete dělat kdekoliv, ať už jste ve škole, v MHD nebo doma, a zvládnete to sami. Takže efektivně využíváte čas a děláte něco pro své zdraví!!!“ / “I recommend E. V. Č. A .... to everyone. It has helped me greatly to improve my body posture, given me a better flow of energy in my entire body and made me feel better. It always relaxes all my stiff muscles and prepares me for the busy day ahead of me. THE CARPAL DANCER helps me relax the muscles around the hip joints, which are stiff from playing golf, and prevent my hands from getting problems with the carpal tunnel. I always feel like a new person when I finish with E. V. Č. A .... exercises!!! You can do it anywhere (at school, in public transport or at home), and you can easily do it by yourself, so you’re using your time efficiently and doing something for your health!!!”  “WV metody mi moc pomohly. První moje zkušenost s nimi byla na táboře, kam jsem přijela unavená a úplně ´´rozbitá´´. Po týdnu plného golfu, cvičení a meditací jsem odjížděla jako nový člověk. Další dva týdny jsem chodila k Wandě Vorlové každé tři dny, cvičily jsme a povídaly si o všem, mé rodině, škole a především o mně samotné. Protože není problém v ostatních, ale ve mně. Od té doby si mnohem více věřím, s rodiči lépe vycházím a více si užívám života. Všem velmi doporučuji spolupráci s Wandou Vorlovou, protože vám pomůže, ať už máte jakýkoliv problém.“ / “WV methods helped me a lot. My first experience with them was at the camp, where I came tired and totally "outraged". After a full week of golf, exercise and meditation, I was leaving as a new person. For the next two weeks, I went to Wanda Vorlová every three days, practiced and talked about everything, my family, my school, and above all about me. Because there is no problem in others but in me. Since then, I have much more faith, with my parents getting better and enjoying life more. I highly recommend working with Wanda Vorlová to help you with any problem.“

Michaela Škarková

 

"Náš syn hrával hokej, ze kterého si chodil odpočinout na golf pod vedením Wandy Vorlové. Jezdil s ní i na tábory, kde jsem oceňovala komplexní přístup k celému tělu. Naučil se správnému držení, dýchání, kompenzacím a může na tom stavět v dalších životních etapách. Celkově oceňuji její nadšení a schopnost nadchnout děti ke hře. Naprosto perfektní. Vřele doporučuji.” / “Our son was playing hockey from where he went to relax on golf under the direction of Wanda Vorlová. He went with her and the camps, where I appreciated a complex approach to the whole body. He has learned the right posture, breathing, compensation, and can build on the other stages of life. Overall, I appreciate her enthusiasm and the ability to inspire children to play. Absolutely perfect. I warmly recommend.“

Jana Ciprová

 

"Moje dcera jezdí s Wandou ráda na tábory. Vždy je po návratu vyrovnaná, usměvavá s viditelným a výrazným zlepšením její hry. Jsem spokojen s jejím komplexním přístupem. Děkuji." / ”My daughter is traveling with Wanda to the camps. She is smiling with a visible and significant improvement in her game. I am pleased with her complex approach. Thank you.“

David Goldsbrough

 

“Wandě patří velká pochvala. Děti jsou s ní strašně rádi. Má vždy vše perfektně připravené. Na tábory s ní se těší celý rok. O turnajích nemluvě.“ / “Wanda deserves a great compliment. Children are very fond of her. She always has everything perfectly prepared. They look forward to going to camps with her all year round. Not to mention the tournaments.” 

Andrea Havlíčková

 

“Moje dcera byla v 5, 5 letech poprvé týden v kuse na táboře s Wandou a jejími svěřenci od té doby se každým rokem připomene, že by se tábora chtěla opět zúčastnit. Myslím, že to v tomto věku mluví za vše. Wanda jim jde především osobním příkladem a za pochodu je učí všemu potřebnému, od správného dýchání, přes společenskou výuku a stolování, až po práci se svými emocemi, které občas máme problém ukočírovat i my dospělí. Její služby doporučuji, jak pro děti, tak dospělé. Jestli se chcete svěřit někomu do rukou, tak pouze do rukou dobrého člověka a tím především Wanda je.“ / “My daughter was at the age of 5, 5 for the first time in the camp with Wanda and her golf kids, and since then she is reminding us every year that she would like to participate again. I think that says everything considering her age. Wanda is primarily a personal example, and she teaches them everything they need, from proper breathing, through social teaching and dining, to work with emotions, which we sometimes have the problem of skipping as adults. I recommend her services for both children and adults. If you want to entrust your kids to someone, only to the hands of a good person, and above all, Wanda."

Markéta Klubalová

 

“Dcera chodila trenovat golf do klubu v Hodkovickach. Wanda vedla stretchingove cviceni, vedla reprezentacni tym, koordinovala akce pro male i vetsi deti vcetne golfových taboru. Ze zkusenosti mohu rict, ze je to velmi pozitivni clovek, který ma energii na rozdavani. A je citit, ze to co dela, tak dela srdcem, Myslim, ze umi velmi dobře komunikovat s dospivajici mladezi, kdy ji berou jako kamarádku, ale zaroven si dokaze udrzet respekt. Za posledních 5 let, kdy jsme naší ratolest odevzdavali do jejich rukou jsme nikdy nezaznamenali problem a dcera se na jeji akce vždy rada vraci. Verim, ze bude mit uspech i v novem projektu. Wando dekuji, a preji hodne stesti. Protoze Wandu mame radi, s radosti jsme se podelili o zkusenosti. Za me same pozitivni reference. V dnesni na vykon orientovane doba, bude Wandu potreba cim dal tim vice.“ / “My daughter went to train golf at the club in Hodkovičky. Wanda led the stretching exercise, led the team, coordinated events for both adults and more children, including golf camps. From experience, I can say that it is a very positive person who has energy to spread. And I can read that from the heart, I think she can communicate very well with the youth when they take her as a friend, but they she also maintain their respect for her. For the last 5 years, when we entrusted our kids into her hands, we have never experienced a problem, and our daughter always likes to return to her events. I believe she will be successful in a new project. Wando thank you, and good luck. Because we love Wanda, we were happy to share the experience. For me the same positive references. In today's performance-oriented times, she will need Wanda more and more.“

Pavel Pölzer

 

"S Wandou trénoval náš syn v Hodkovičkách a musím ocenit její citlivý přístup a zodpovědnost, s jakým ke každému dítěti přistupovala. Rozvíjela v nich golfové umění, ale hodně se zaměřovala na správnou rozcvičku, přípravu, zábavu, bez které se děti neobejdou, kompenzaci a rozvoj intuice. Děkujeme.” / “Wanda trained our son in Hodkovičky and I must appreciate her sensitive attitude and responsibility with which she approached each child. She developed their golf art, but she was very much focused on the right warm up, preparation, fun, without which the children cannot do, the compensation and the development of intuition. Thank you.“

Eva Hrušková a Mgr. Filip Hruška

 

"Wando, pro letošní rok 2018 máš nadále statut reprezentanta klubu, tj. bezplatné členství a hru na hřišti. Tímto ti děkujeme za plnění funkce kapitánky družstva žen i reprezentaci klubu v předchozích letech." / “Wando, for this year 2018, you still have the status of club representative, ie free membership and playing on the course. Thank you for fulfilling the function of the captain of the women's team and the club's representation in previous years.”

Josef Smrt

"Dííky Wando, však si to zasloužííte a patříte k Hodkovičkám." / "Well, Wando, you deserve it and you belong to us.“

JUDr. Jaroslav Javornický

 

“Přes počáteční nechuť k organizovanému pohybu musím dceři udělit pochvalu před nastoupenou jednotkou, neboť především pozice TANEČNÍK S KARPÁLY je velmi funkční a vřele ji doporučuji všem sportovcům, kteří ke sportu i těžce fyzicky pracují. Najít si denně pár minut na celou sestavu je záruka pohody na těle i na duši, což se velmi promítá do psychiky každého jedince.“ / “In spite of my initial distaste for organized movement, I have to give my daughter credit, because the CARPAL DANCER position is very functional, and I highly recommend to all athletes who also work manually. Finding a few minutes for the whole set of exercises is a guarantee of wellbeing for your body and soul, which is very much reflected in the individual’s mental health.”

Dagmar Vorlová

 

“Za posledních pár let mi nic tak nezměnilo můj pohled na svět jako meditace.V dnešním hektickém světě je důležité, si najít čas sám pro sebe, pochopit své potřeby, pochopit sám sebe.. Lidé se mě často ptají, kde beru tu energii, kde beru neustále úsměv.. Je to komplikované, přitom tak jednoduché. Dej přednost svým potřebám a odprosti se od okolního světa..❤🤘👌✌🤜🤛❤ díky za vše Wanda Vorlová." / “In the last few years, nothing has changed my point of view of the world as meditation. In today's busy world, it's important to find time for yourself, to understand your needs, to understand yourself. People often ask me where I get the energy, where I always get the smile on my face. It's complicate but so simple in the same time.  Give priority to your needs and free yourself from the outside world..❤🤘👌✌🤜🤛❤ thanks for everything Wanda Vorlová.” "Chtěla bych touto cestou poděkovat Wandě, která mi pomohla v mém osobním rozvoji, ale hlavně i v golfovém. Jsi nedílnou součástí mého teamu a za to ti moc děkuji.. Bez tebe by to nešlo. Díky za to, že mi pomáháš, udělaly jsme obrovský kus práce" / “I would like to thank Wanda, who helped me in my personal development, but also in golf. You are an integral part of my team and thank you very much for it .. Without you it would not work. Thank you for helping me, we have done a great deal of work.”  "Je to dlouhý příběh, který stojí za tímhle úspěchem, tak vlastně ani nevím kde bych měla začít! Myslím, že úplně tím hlavním co chci zmínit, je moje rodina! Děkuji mamce a tátovi Rostislav Váňa, protože bez nich bych to nikdy nedokázala. Když mi druzí nevěřili, oni byli ti, co mi věřili. Když jsem zažívala sportovní nezdary, oni mě přesvědčovali, že to všechno přijde. Děkuji jim za jejich trpělivost, letitou podporu, důvěru a lásku. Další komu chci poděkovat je můj team a sponzoři. Děkuji každému, kdo se podílel na přípravě, kdo jde se mnou na cestě a táhne mě nahoru Andrew Malley Petr Salbot Roman Gomola Wanda Vorlová Jan Šindelář Karel Skopovy! Bez Vás všech bych nikdy nebyla, tam, kde jsem teď. Obrovský respekt za Vaši práci. Naše cesta teprve začíná a Vím, že to bude jízda.” / “It's a long story behind this success, so I do not even know where I should start! I think the very main thing I want to mention is my family! I thank my mom and dad Rostislav Váňa, because without them I would not be able to do that. When others did not believe me, they were the ones who believed me. When I experienced sports failures, they persuaded me that everything would come. I thank them for their patience, long support, trust and love. The other one I want to thank is my team and sponsors. Thank you to everyone who took part in the preparation, who goes with me on the road and pulls me up Andrew Malley Petr Salbot Roman Gomola Wanda Vorlová Jan Šindelář Karel Skopovy! Without you all I would never be where I am now. Great respect for your work. Our journey is just beginning and I know it will be a ride.“

Šideri Váňová

 

“Tisic krat dekuju. Jsem naprosto ok.“ / “Thank you a thousand times.  I'm absolutely okay."

Martin Kubař

 

“Děkuji za přípravu." / “Thank you for the preparation."

Marek Holeček

 

"Umí." / "She can."

Claudia Nováková

 

“Děkujeme za skvělé postřehy a návrhy na změny, v domě, který je chráněn a není možné dělat kompletní přestavbu. Též za ušetření a využití všeho, co jsme považovali za nepotřebné." / “Thank you for the great observations and suggestions for changes in the house, which is under protection and it is not possible to do a complete renovation.  Also for saving and using everything we thought was unnecessary."

Rodina / Family M.

 

“Má um propojovat, to se vždy hodí. Přinese Vám víc, než ji zaplatíte." / “She has the ability to connect, it is always useful.  She will bring you more than you pay her for."

Jolana V.

 

 "Wandě moc děkujeme za její pobyty pro děti s golfem. Vždy se tam sejde dobrá parta a náš syn je nadšen a jezdí rád, každý rok. Ještě chvilku a bude jezdit i náš druhý syn. S radostí doporučujeme." / “Wanda, thank you very much for her camps for children with golf. There is always a good bunch, and our son is excited and happy to join every year. Just a moment and our second son will be going too. We are happy to recommend her.“  “Naše nejmilejší Wando. Myslím, že Ti nikdo z nás rodičů nedokáže dostatečně poděkovat za to vše, co pro naše děti děláš, jak děti vedeš nejen po stránce golfové, ale také po té lidské. Jak v nich podporuješ ty jejich lepší a kladné vlastnosti a názorně svým příkladem ukazuješ, jak by se k sobě měly chovat atd… Ještě jednou Ti za vše moc děkujeme...a nejvíc nás rozesmutnila zpráva, že bys do budoucna chtěla s organizováním táborů skončit.... Nechtěla by sis to ještě rozmyslet?? Děkujeme!!!“ / “Our dearest Wanda.  I don't think any of us parents can thank you enough for everything you do for our children, the way how you’re leading them not only in golf but also from a human point of view.  How you support their better and positive qualities and illustrate with your example how they should treat each other, etc.… Thank you very much again for everything ... and we were the most saddened by the news that you would like to end up organizing camps in the future... Wouldn't you like to change your mind (Don’t you want to change your mind)?? Thank you!!!"

MUDr. Blanka Hloušková a / and MUDr. Michal Vošvrda

 

“Funguje to. Kniha super. Šlápl jsem do pedálů a zvesela jedeme. Díky!" / “It works. The book is great. I stepped on the pedals and we go happily. Thanks!"

Josef Dressler

 

“S Wandou spolupracuji od června 2016 a musím říct, že její metody jsou netradiční, často na první nádech zarážející, ale fungují. V mnohém jí musím dát za pravdu. Díky jejímu vedení se lépe vypořádávám s různými druhy strachů, které nás provázejí dnes a denně. Díky jejím typům jsem více zklidněná a odpočatá.“ / “I’ve been working with Wanda since June 2016 and I have to say that her methods are unconventional, at first often startling, but they work. I have to agree with her in many ways. Thanks to her guidance I cope better with various kinds of fears that accompany us all the time. Thanks to her suggestions I’m calmer and more relaxed.“

Ivana Hrehová

 

“Praktikuji, cos mě naučila, funguje to a přestalo to bolet. DÍKY.“ / “I practice, what you taught me, it works and it stopped hurting. THANKS."

Petra Šlamborová

 

“Pomohla s předstihem. Za což jí patří velké DĚKUJI. PROSPĚLO TO CELÉ RODINĚ. O to cennější to je." / “She helped in advance.  For which she deserves a big THANK YOU.  IT WAS BENEFICIAL TO THE WHOLE FAMILY.  It's more valuable.”

M. M.

 

“Moc na Vas myslim a dekuji za zpravu! Tesim se i na ruzovy caj. Jen jsem lopatku stahla, prijemne v zadech luplo :) Pava mam moc rada, toho potrebuju." / “I think about you a lot and thank you for your message!  I'm also looking forward to pink tea.  I just pulled down the shoulder blade, the back nicely popped :) I really like Peacock, I need it."

Martina Viktorie Kopecká

 

"Jedna z málo metod, která zabírá na vše. Podpořila naší rodinu, aniž by věděla, kdo jsme. Děkujeme. Kontakt předáváme všem prověřeným kandidátům na její služby, a že si umí poradit v každé situaci je bonus navíc, jen škoda, že nechce exklusivní spolupráci s pár vybranými rodinami." / "One of the few methods that works for everything. She has supported our family without knowing who we were. Thank you. We pass on the contact for all proven candidates for her services, and that she can handle every situation is an extra bonus, just a pity that she doesn't want an exclusive cooperation with a few selected families."

Rodina / Family K.

 

"Kdykoli jsem něco potřebovala, tak pomohla a její nápady usnadňují práci.Její tipy znát od dětství, to je značka ideál." / "Whenever I needed something, she helped me out and her ideas make work easier. To know her tips from childhood, that's a brand ideal."

Nina S.

 

“Děkuji za inspiraci." / “Thanks for inspiration."

Lenka Maudrová

 

"Její návody na dárky, golf, děti, bydlení, cvičení a masáže jsou k nezaplacení. Skvělé a precizní vždy, s radostí dávám doporučení všem v okolí." / "Her instructions for gifts, golf, children, living, exercise and massage are priceless. Always great and precise, I am happy to make recommendations to everyone around me."

Mgr. Vojtěch K.

 

"Přestala jsem polykat prášky,, VY jste můj lék, proto si vás ordinuji pro rodinu preventivně."  / "I stopped taking pills. 'YOU are my medicine, so I prescribe you for the family as a precaution."

Rodina Křestadkových / The Křestadka family

 

“Umíte skvěle uklidňovat. Děkuji." / “You can calm down very well.  Thank you."

B. N.

 

"Má tip snad na VŠECHNO. Ferda Mravenec v sukni, bych to hodnotil." / "She has a tip/recommendation for EVERYTHING. Ferda the Ant in a skirt, I'd rate her."

Ing. Adam Kutnofleish

 

"Díky za skvělé cvičební pozice i pro seniory, fungují." / "Thanks for the great exercise positions even for seniors, it works."

Zdeněk Boháček

 

"Odblokovala mě za jedno setkání, skvělá práce." / "She unblocked me in one meeting, great job."

Karel Štaubert

 

“Vždy na ní byl spoleh a pomohla, kde mohla. Díky." / “She was always reliable and helped where she could.  Thanks."

Michal Mejstřík

 

"Její oko a paměť chcete mít!" / "You want to have her eye and memory!"

Eugen Lomsky a děti / and children

 

“Wandu znám od jejího dětství a musím říct, že od té doby prošla velkou proměnou. Sice má stále úsměv na tváři, ale změn u ní nastalo požehnaně, a to zejména v její schopnosti empatie. Není příliš obvyklé, aby žena takto mladě vypadající měla tolik zkušeností a dokázala trefně poradit i v situacích, ve kterých se třeba ještě neocitla a sama je nezažila. Ale každý jsme obdařeni nějakým talentem. Ona tím, že dokáže z ničeho vykřesat maximum. Její dá se říci léčebné a koučovací metody jsou pro ego možná na první pohled zvláštní, leč fungují. Umí vždy navodit atmosféru dokonalého uvolnění a společně s Vámi nalezne, resp. Vy sami, řešení daného problému. Má citlivý přístup a umí najít rychlé řešení. Prostě se tak nějak kamarádí s prostředím lidských duší. A o jejím organizačním nadání ani nemluvě. Pokud tedy máte nějaký problém nebo jim chcete předcházet, doporučuji její WV metody. A když už nic jiného, Wandu a její metody je vhodné si prostě vždy jednou za čas naordinovat jako prevenci a na dodání energie, které se nám čím dál víc nedostává.“ / “I have known Wanda since her childhood and I have to say that since then she has undergone a great transformation. She still has a smile on her face, but she has changed her a lot, especially in her empathy. It is not unusual for a young woman to have so much experience and she has been able to cope with situations she has not yet lived and she has not experienced. But we are all endowed with some talent. In her case by being able to get the maximum out of nothing. It can be said to be healing, and the coaching methods are odd for the ego, but they work. She can always create the atmosphere of perfect relaxation and find with you, respectively. You yourself, solving the problem. She has a sensitive approach and can find a quick solution. It just sort of skimarads with the environment of human souls. And not to mention her organizational talent. So if you have a problem or want to prevent them, I recommend her WV methods. And if nothing else, Wanda and her methods are best suited every once in a while, to prevent and deliver energy that is increasingly lacking in us.“

Mgr. Tomáš Machurek

 

"Pomůže, i když už skoro nemůže. Obdivuhodné." / "She helps, even if she hardly can. Admirable."

Redaktor novin / Newspaper editor

 

“Vždy vytáhne fungující radu z rukávu." / “She always pulls a working advice out of her sleeve.”

TV štáb / TV crew

 

“Wanda Vorlová a WV metody můžeme hodnotit stručně takto: profesionalita, odbornost, spolehlivost, snaha vždy pomoci. Doporučujeme." / “Wanda Vorlova and WV methods can be evaluated briefly as follows: professionalism, expertise, reliability, an effort to always help.  We recommend."

Miroslav a / and Jitka Mrňovi

 

"Upravení programů na zlepšení a ozdravení celé populace."  / ”Adjustment of programs to improve and heal the entire population."

Ministerstvo zdravotnictví  /  Ministry of Health

 

“Máte nějakou dokumentaci, manuály, které potřebujete přiblížit lidem? Wanda to udělá za Vás. Každému to prospěje a lékařskému personálu ušetříte na dotazech." / “Do you have any documentation, manuals that you need to show closer to people? Wanda will do it for you.  It will benefit everyone and saves medical staff from the questions.”

Nemocnice / Hospital

 

“Děkujeme za návody, které doplňují a zlepšují průběh léčby pacientů." / “Thank you for the guidelines that complement and improve the course of treatment for patients.”

Onkologie / Oncology

Script logo